program do faktur

Darmowy program do faktur

Prowadzenie działalności gospodarczej wymusza na przedsiębiorcy rzetelne rejestrowanie uzyskiwanych przychodów i ponoszonych wydatków. Dzięki temu może nie tylko rozliczyć się wobec organów nadzorujących, ale również przeanalizować kondycję swojej firmy z uwzględnieniem najbardziej korzystnych źródeł dochodu, jak i elementów generujących największe koszty. Wyłapanie tych wskaźników może pomóc w zoptymalizowaniu działalności firmy i poprawieniu jej kondycji finansowej….

Jakie szkolenie z windykacji wybrać?

Na rynku działa bardzo wiele firm, które zajmują się organizowaniem szkoleń. W ich ofercie znajdują się również różne kursy poruszające tematykę związaną z windykacją należności. Takie zajęcia mogą okazać się bardzo przydatne pod warunkiem, że zostaną dobrze poprowadzone. Otwarte szkolenia z windykacji Oferta takich szkoleń jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych osób. Ten typ szkoleń ma…

Forex – praca czy pasja?

Rynek walutowy Forex od jakiegoś czasu jest tak popularny, że stał się swego rodzaju ikoną stylu życia niektórych ludzi. Dlaczego tak się dzieje i czym jest Forex? Forex jako praca Dla wielu Forex stanowi źródło utrzymania, chociaż dzieje się to na różne sposoby. Co oczywiste, pracownicy domów maklerskich, brokerzy, którzy na co dzień zajmują się…

Zmiany w ustawie o rachunkowości

Zasadnicze zmiany w ustawie o rachunkowości, które zostały przygotowane przez Ministerstwo Finansów, dotyczyły uproszczeń w zakresie sprawozdań finansowych. Zmiany w ustawie o rachunkowości, które wdrożono od 2015 roku, miały na celu uprościć sprawozdawczość finansową zwłaszcza niewielkich podmiotów, z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadzone uproszczenia przyniosły za sobą znaczne obniżenie kosztów firm. W jednostkach…

Program PIT czy interaktywny kreator internetowy?

Już niedługo rozpocznie się czas na rozliczenia z urzędem skarbowym. Możemy to zrobić po dostarczeniu przez pracodawcę druku PIT-11. Warto już dziś poczytać o fundacjach, którym przekażesz swój 1 % podatku oraz o tym, co wybrać do rozliczeń deklaracji – program PIT czy internetowy kreator? Po pierwsze pamiętaj, by pomagać Pierwsza połowa roku to dla…

ABC walut: krosowe, bazowe, nominalne

Podczas podejmowania decyzji o zainwestowaniu kapitału na Forex, waluty główne jak dolar amerykański, euro lub frank szwajcarski wydają się najpewniejszym i najprostszym sposobem na zysk. Te waluty nie wyczerpują jednak wachlarza możliwości, szczególnie jeśli trader szuka nowych okazji inwestycyjnych. Na polskich platformach inwestycyjnych obsługujących Forex, waluty pozostają najpopularniejszym sposobem na inwestycję kapitału. Warto ugruntować swoją…

Prawny precedens – pozew zbiorowy w sprawie OFE

Obo­wią­zu­jąca w pol­skim pra­wie od 2010 roku moż­li­wość docho­dze­nia rosz­czeń w dro­dze postę­po­wa­nia gru­po­wego, czyli według powszech­nie sto­so­wa­nej ter­mi­no­lo­gii pozwy zbio­rowe, to szcze­gólny, ale bar­dzo potrzebny instru­ment prawny. To, że swo­ich rosz­czeń może docho­dzić nie tylko indy­wi­du­alny poszko­do­wany, ale cała grupa, czyni kon­su­men­tów sil­niej­szymi w kon­fron­ta­cji z Zakła­dem Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych, Skar­bem Pań­stwa, ban­kiem lub innym…

Standardy dobrego kredytu hipotecznego

Kredyt mieszkaniowy to czasami jedyny sposób na własne lokum. Nic więc dziwnego, że aż dwa miliony polskich rodzin „związało się” z tym produktem finansowym. Dla banków kredyt hipoteczny to po prostu świetny produkt, dla klientów banków to czasami niemały dług do spłacenia. Dlatego właśnie taki kredyt powinien spełniać określone standardy. Po pierwsze, kredyt hipoteczny, jak…