Zmiany w ustawie o rachunkowości

Zasadnicze zmiany w ustawie o rachunkowości, które zostały przygotowane przez Ministerstwo Finansów, dotyczyły uproszczeń w zakresie sprawozdań finansowych.

Zmiany w ustawie o rachunkowości, które wdrożono od 2015 roku, miały na celu uprościć sprawozdawczość finansową zwłaszcza niewielkich podmiotów, z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadzone uproszczenia przyniosły za sobą znaczne obniżenie kosztów firm.

W jednostkach mikro, wprowadzono możliwość sporządzenia uproszczonego bilansu, który składa się z trzech pozycji aktywów i trzech pozycji pasywów oraz skróconej wersji rachunku zysków i strat. Ponadto przedsiębiorstwa te mogą skorzystać ze zwolnienia ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności.

ustawa o rachunkowościNastępnym uproszczeniem dla podmiotów mikro może być możliwość niestosowania wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia przy wycenie aktywów i pasywów.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że owe „uproszczenia” nie są udogodnieniami obowiązującymi, ale opcjami z których firma spełniająca warunki mikrofirmy, może skorzystać. Taką decyzję podejmuje organ, który zajmuje się zatwierdzaniem sprawozdania finansowego.

Przedsiębiorstwem „mikro” może być spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna, spółka osobowa tworzona przez wymienione spółki, która na dzień bilansowy nie przekroczyła jednego z trzech warunków wymienionych poniżej:

  • suma bilansowa 350 000 EUR,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 700 000 EUR,
  • przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 10 osób.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadziła również rozszerzenie pojęcia firm „mikro”, oprócz definicji przytoczonej powyżej, do tego sektora zaliczają się również:

  • inne osoby prawne, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły dwóch z wymienionych trzech limitów,
  • stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, wówczas, gdy nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • osoby fizyczne (również nie posiadające obywatelstwa polskiego), spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – wówczas, gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie więcej niż równowartość w walucie polskiej kwoty 2 000 000 euro.

Autor: Biuro podatkowe z Wrocławia – Rachexpert.pl