Co wybrać – lokatę czy fundusz?

Kiedy dysponujemy pewną pulą pieniędzy, stajemy przed wyborem, gdzie je ulokować. Banki oferują nam bezpieczne założenie lokaty lub otwarcie funduszu inwestycyjnego. Zarówno jedna, jak i druga możliwość niesie ze sobą wady i zalety. Warto się im przyjrzeć i podjąć decyzję na miarę naszych możliwości. Choć Polacy są tradycjonalistami i raczej stronią od podejmowania ryzyka decydując się na stare, sprawdzone rozwiązania, to w usługach bankowych mamy do czynienia z istną ewolucją. Obecnie banki przedstawiają kuszący wachlarz ofert, a klienci mają w czym wybierać.

Lokata bankowa

Lokatę, zwaną również depozytem, można traktować jako pożyczkę klienta dla banku w zamian za odsetki. Na rynku funkcjonuje wiele rodzajów lokat. Najbardziej znany jest podział na lokaty krótko i długoterminowe. Jednak obok nich funkcjonują jeszcze różne typy lokat, jak na przykład lokata progresywna, rentierska, czy dynamiczna. Oprocentowanie lokaty uzależnione jest od stóp procentowych ustalanych przez NBP i może się wahać od 3% do 4-5% w przypadku promocyjnych lokat krótkoterminowych. Powszechnie uważa się, że lokata to najpewniejsza i najbezpieczniejsza forma lokowania pieniędzy, jednak warto pamiętać, aby jej wybór podyktowany był przede wszystkim naszymi potrzebami.

Fundusz inwestycyjny

lokaty czy fundusze inwestycyjneIdeą funduszu inwestycyjnego jest wspólne inwestowanie polegające na lokowaniu środków pieniężnych wpłaconych przez uczestników funduszu. Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne (osoby fizyczne), jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy, związki wyznaniowe) oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Fundusze inwestycyjne osiągają zdecydowanie wyższą stopę zwrotu. Mamy tutaj do czynienia z kilkunastoprocentowym (a nawet ponad 20%) rocznym zyskiem. Obecnie oferta funduszy jest bardzo bogata i każdy jest w stanie dobrać coś dla siebie, w zależności od tego, jaki stopień ryzyka jest w stanie ponieść oraz w jakiej perspektywie czasowej zamierza oszczędzać. Im wyższy poziom ryzyka, tym wyższe potencjalne zyski, ale także i straty. Do najbardziej ryzykownych należą fundusze akcyjne, inwestujące głównie w akcje, a więc papiery wartościowe o dużych wahaniach cen i niepewnej przyszłości. Najbardziej bezpieczne są zaś fundusze kupujące głównie obligacje. Tutaj zysk jest pewny jak na lokacie, lecz zdecydowanie niższy niż w przypadku funduszy akcyjnych. Oczywiście można wybrać jeszcze rozwiązanie pośrednie, dywersyfikując ryzyko, a więc lokując pieniądze w różnych funduszach o różnym profilu. Jednak bez względu na Twoją decyzję, zarządzaniem zainwestowanymi finansami zajmą się specjaliści.

Wady i zalety

Rozważając sposoby ulokowania pieniędzy w instytucji finansowej, musimy liczyć się z tym, że bez względu na to, co wybierzemy, część naszych pieniędzy pochłoną opłaty oraz podatki. Do najważniejszych należy podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki. W przypadku lokat będzie on naliczany przy każdej kapitalizacji odsetek, ale nie unikniemy go też w momencie umorzenia jednostek funduszu. Tam z kolei czeka nas sporo opłat manipulacyjnych oraz opłata za zarządzanie. Inną znaczącą kwestią jest elastyczność inwestowania. Zarówno lokata, jak i fundusz wymagają rozstania się ze swoimi oszczędnościami na pewien czas. W przypadku lokaty pieniądze wracają na Twoje konto po upływie określonego terminu, a jeśli zechcesz wypłacić je wcześniej, bank nie naliczy Ci części lub nawet całości odsetek. Masz jednak gwarancję, że odzyskana kwota nie będzie mniejsza niż ta, którą pierwotnie ulokowałeś. W przypadku funduszy sam decydujesz, kiedy kupujesz, a kiedy sprzedajesz jednostki. Aby pomnażać pieniądze operacji należy oczywiście dokonywać w odpowiednich momentach, co wymaga dobrej orientacji w sytuacji na rynku finansowym. Warto jednak podkreślić, że trudno jest przewidzieć przyszłą wartość jednostki funduszu. Niestety nie ma żadnej gwarancji, że ta osiągnięta w ostatnim okresie zostanie osiągnięta w przyszłości. Mając już podstawową wiedzę na temat lokat i funduszy możesz teraz sam podjąć decyzję, jak zainwestować swoje oszczędności.

Więcej informacji na temat gromadzenia oszczędności i lokat znajdziesz na stronie: http://www.czasnafinanse.pl/produkty-finansowe/lokaty